4H-yhdistys

 

 

 

Tervetuloa Kylmäkosken 4H-yhdistyksen kotisivuille!

Yhdistyksen sivuilta näet mitä toimintoja ja palveluita 4H-yhdistys tarjoaa...

 

Tilaa 4H-yhdistykseltä!

Kotisiivousta lähinnä Akaan Kylmäkosken alueella ja haudanhoitoa Kylmäkosken kappeliseurakunnan hautausmaalla.

Liity 4H-Jäseneksi!

Tervetuloa mukaan 4H-toimintaan. Jäsenenä voit osallistua 4H monipuoliseen toimintaan. Saat jäsenetukortin jolla saat suomessa alennusta jäsenetu liikkeistä.

4H-yritys

4H-yritys tarjoaa 13 - 28 vuotiaille nuorille mahdollisuuden hankkia omaa rahaa ja kokeilla siipiään yrittäjänä. www.4h.fi

Nuori seniorityöhön-toiminta

Lahjoita vaikkapa yksityishenkilönä  rahaa Nuori seniorityöhön- toimintaamme tai yli 13-vuotias nuori ilmoittaudu mukaan virkistämään senioreidemme päivää. Lahjoituksena saadut rahat käytetään nuorten kurssitukseen ja palkkaukseen vanhusten virkistystoiminnassa Akaassa.

 

YHTEYSTIEDOT:

Kylmäkosken 4H-yhdistys r.y.

Toimisto

Haavistontie 7 as 9.

37910 Akaa (Kylmäkoski kk)

 

Puheenjohtaja

Elina Toivonen

040-5451354 

kylmakoski@4h.fi

 

 

Yhdistyksen kotisivut

www.kylmakoski.4h.fi

 

Löydät meidät myös Facebookista

www.facebook.com/kylmakoski4H

Lisätietoa 4H toiminnasta löydät www.4h.fi

 

4H Arvot

Arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassamme tärkeää. Arvot luovat toiminnallemme perustan ja ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme. Arvojemme perustana ovat maailman 4H-järjestöjä yhdistävät kansainväliset arvot, joita kuvaavat järjestön nimessä olevat neljä H-kirjainta.

 

Nuorisotyön toimintaympäristö on vuosikymmenten kuluessa muuttunut olennaisesti. 4H-nuorisotyön arvopohjaa ei kuitenkaan ole ollut tarvetta muuttaa.

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Toiminta-ajatus

4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan tuella. Erilaiset kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE kylmakoski.4h.fi sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             14.8.2018
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Kylmäkosken  4H -yhdistys r.y.

Osoite:         Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Virpi Lintunen, yhdistyksen hallituksen jäsen

 Kylmäkosken 4H -yhdistys r.y.

Osoite:           Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa

Sähköposti:   kylmakoski(a)4h.fi                                          

Puhelin:         050 4065873

 

Rekisterin nimi : Nettisivujen kylmakoski.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille

2) Työhakemukset

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Kerhojen, leirien, kurssien ja koulutusten  ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
        Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto, työnvälitys, haudanhoitosopimukset.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)
 

2) Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus )

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
  2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
  3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit tarkastetaan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot kylmakoski.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Kylmäkosken 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.